nedeľa, 21. apríl 2019Meniny má Ervín

Záverečný účet obce Jedľové Kostoľany za rok 2017

Záverečný účet obce Jedľové Kostoľany za rok 2017

V Jedľových Kostoľanoch dňa 27.4.2018

Návrh záverečného účtu na internetovej stránke obce a vyvesený na úradnej tabuli dňa 27.4.2018

Záverečný účet obce schválený OZ dňa 11.5.2018, uznesením č. 278/2018

 

Záverečný účet obce za rok 2017

OBSAH :

 1. Rozpočet obce na rok 2017
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov rezervného fondu, sociálneho fondu, fond prevádzky,údržby a opráv
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
 8. Podnikateľská činnosť
  1. prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom
 9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. štátnemu rozpočtu
  2. štátnym fondom
  3. poskytnuté dotácie obce
  4. rozpočtom VUC
  5. rozpočtom iných obcí
 10. Hodnotenie plnenia programov
 11. Stanovisko hlavnej kontrolórky
 12. Návrh na uznesenie

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.12.2016 uznesením č. 164/2016

Rozpočet bol zmenený krát:

 • prvá zmena schválená dňa 16.6.2017 uznesením č. 232/2017
 • druhá zmena schválená dňa 30.9.2017,uznesením číslo 239/20017
 • tretia zmena schválená 29.12.2017 uznesením číslo 265/2017


Rozpočet obce 2017:

  Schválený
rozpočet
Schválený rozpočet
po poslednej zmene
Príjmy celkom 750 549,00 890 906,00
z toho :    
Bežné príjmy 536 371,00 618 415,00
Kapitálové príjmy 182 178,00 208 690,00
Finančné príjmy 32 000,00 63 801,00
     
Výdavky celkom 750 549,00 890 906,00
z toho :    
Bežné výdavky 319 446,00 373 372,00
Kapitálové výdavky 214 178,00 285 509,00
Finančné výdavky 35  505,00 35 505,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou 181 420,00 196 520,00
Kapit.výdavky RO 0,00 0,00
Rozpočet obce vyrovnaný vyrovnaný

 

 

Skutočnosť k 31.12.2017

Príjmy celkom 880 559,56
z toho :  
Bežné príjmy 608 117,35
Kapitálové príjmy 208 681,00
Finančné príjmy 63 801,21
Výdavky celkom 865 267,57
z toho :  
Bežné výdavky 346 384,63
Kapitálové výdavky 286 262,44
Finančné výdavky 36 100,50
Výdavky RO s právnou subj.bežné 196 520,00
Kapitálové 0,00

 


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
890 906,00 880 559,56 98,83

 2.1 Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
618 415,00 608 117,35 98,33
  1. a/ daňové príjmy
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
326 951 322 339,86 98,60

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 269 198 – EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 269 197,73 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 percent

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 44 191 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 39 388,40 EUR, čo je 89,13 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 28 069,58 EUR, dane zo stavieb boli v sume 11 264,72EUR, daň z bytov 54,10 EUR, K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 10 095,54 EUR.

Daň za psa 664 .- Eur

Daň za užívanie verejného priestranstva 111,22 Eur

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 12 978,51 Eur

        b/ nedaňové príjmy

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
68 660,00 67 120,28 97,75

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 68 660.-EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 67 120,28 EUR, čo je 97,75 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov 36 627,39 €, za predaj tovarov a služieb vo výške 23 236,17 €

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 1 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 578,00.- EUR, čo je 87,66 % plnenie. Časť nedaňových príjmov tvoria príjmy: poplatok školné / MŠ,ŠKD/ 1 035.-€ 

Prijaté granty a transfery

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
222 804,00 218 657,21 98,14

Obec prijala v roku 2017 nasledovné granty a transfery :

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel
Obvodný úrad Nitra 300,63 register obyvateľov SK
Okresný úrad Nitra 181 644,00 školstvo –ZŠ Jedľ.Kostoľany
Okresný úrad Nitra 1 033,00 predškoláci MŠ
UPSVaR Nitra 1 614,35 stravovacie návyky dieťaťa,HN
ÚPSV a R Nitra 315,40 škol.pomôcky
UPSVa R Nitra 20 391,96 pracovné pomôcky , pracovníciVPP
Nitriansky samosprávny kraj 1 676,80 fašiangové slav,
Nitriansky samosprávny kraj 1 700,00 Oddychová zóna
Ministrstvo dopravy,výstavby 39,83 pozemné komun.
Ministerstvo str.životné prostredie 85,13 živ.prostr.
Ministerstvo dopravy,výstavby 847,23 stavebný úrad
Okresný úrad Nitra 410,70 voľby
Slovenská agentúra životného prostredia/program obnovy dediny/ 4 969,45 Oáza oddychu -studňa Lukačovce
Ministerstvo vnútra 3 000,00 Hasiči -materiál

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácia na miesrne komunikácie a stavebný poriadok bola zaslaná SOcÚ do Žitavian.

2.2 Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
208 690,00 208 681,00

99,99

     
15 000,00 15 000,00 prevencia kriminality
15 070,00 15 070,00 techn.vybavenosť bytovka
177 820,00 177 820,00 bytovka dotácia

Z rozpočtovaných 208 690 € bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 208 681 €

Príjem tvorila dotácia podľa uvedenej tabuľky.

Príjem z predaja pozemkov bol v sume 791.-Eur

2.3 Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia
63 801,00 63 801,21 100

Príjmové finančné operácie zahrňujú skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 63 801,21.-€

 • zostatok finanč. prostriedkov z roku 2016 32 000.-EUR
 • prostriedky z rezervného fondu 28 401,21 Eur
 • prostriedky z fondu opráv 3 400.-Eur

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania
890 906,00 865 267,57 97,12%

3.1 Bežné výdavky 

  Rozpočet Skutočnosť k 31.12.2017 
% čerpania
  373 372,00 346 384,63
v tom:    
funkčná klasifikácia Rozpočet : Skutočnosť:
Výdavky verejnej správy 01.1.1 129 870,00 128 409,85

98,88%

Finančná rozp. zálež. 01.1.2 10 481,00 10 815,36

103,19%

Všeobecné verej.služby 01.6.0 413,00 568,13

137,60%

Ochrana pred požiarmi 03.2.0 5 096,00 4 877,16

95,71%

Všeob.ekonom.oblasť 04.1.1 25 066,00 22 810,33

91%

Všeobec. pracovná oblasť 04.1.2 30 792,00 31 976,48

103,85%

Cestná doprava 04.5.1 85 228,00 78 040,25

91,57%

Nakladanie s odpadmi 05.1.0 21 355,00 21 859,68

102,36%

Rozvoj bývania 06.1.0 10 478,00 10 335,25

98,64%

Verejné osvetlenie 06.4.0 10 805,00 8 350,32

77,28%

Zásobovanie vodou 06.3.0 1 017,00 1 046,67

102,92%

Rekreačné a šport. 08.1.0 3 086,00 2 676,18

86,72%

Kultúrne služby 08.2.0 11 235,00 10 684,60

95,10%

Vysielacie služby 08.3.0 2 160,00 745,30

34,50%

Predprimárne vzd.MŠ 09.1.1 35 618,00 35 625,99

100,02%

Primár.vzdel ZŠ 09.1.2. 2 005,00 1 597,31

79,67%

Školské stravovanie 35 561,00 23 895,45

67,20%

Staroba 10.2.0 2 034,00 1153,44

56,71%

Soc. pomoc 10.7.0 2 500,00 2 107,75

84,31%

a/ Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 104 687,18 EUR. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b/Poistné a príspevok do poisťovní

Skutočne čerpané k 31.12.2017 bola vo výške 51 967,75 EUR. Zahrnuté sú tu odvody poistného z miezd pracovníkov a DDP za zamestnávateľa.

c/ Tovary a služby

Skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 103 017,11 EUR. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

d/Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi

Skutočné čerpanie k 31.12.2017 bolo vo výške 5 134,52 €

3.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania
285 509,00 286 262,44 100,26
v tom:    
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť
Obec – nákup osob.autom. 5 935,00 5 935,00
Oddychová zóna 26 360,00 26 359,57
Rozvoj bývanie –bytovka 2 177 820,00 177 820,00
Kamerový systém 3 etapa 18 966,00 18 966,00
Techniká vybavenosť byt. 47 070,00 47 070,00
Kultúrny dom 4 000,00 4 976,13
Ihrisko -kabíny 1 000,00 1 000,00

3.3 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania
35 505,00 36 100,00 101,67

Výdavkové finančné operácie tvorili splácanie úveru z VUB v sume 19 920 € a úveru ŠFRB v sume 16 180,50 €.

3.4 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

3.4.1 Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania
196 520,00 196 520,00 100

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola :171 695.- mzdy + odvody

403.-cestovné náhrady

3 541.-energie

1 051.- materiál

4 954.- služby

Materská škola: 2 400.- .- energie

Školský klub 840.- .- energie

10 376.- mzdy + odvody

Školská jedáleň 960 .- energie

Projekt : 300.- rutinná a štandardná údržba

3.4.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet na rok 2017 Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania
0 0  

Základná škola v roku 2017 nečerpala žiadne kapitálové výdavky.


4. Rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
 
Bežné príjmy spolu 608 117,35
z toho : bežné príjmy obce 426 473,35
bežné príjmy RO 181 644,00
Bežné výdavky spolu 542 904,63
z toho : bežné výdavky obce 346 384,63
bežné výdavky RO 196 520,00
Bežný rozpočet 65 212,72
Kapitálové príjmy spolu 208 681,00
z toho : kapitálové príjmy obce 208 681,00
kapitálové príjmy RO 0,00
Kapitálové výdavky spolu 286 262,44
z toho : kapitálové výdavky obce 286 262,44
kapitálové výdavky RO 0,00
Kapitálový rozpočet -77 581,44
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu -12 368,72
Príjmy z finančných operácií 63 801,21
Výdavky z finančných operácií 36 100,50
Rozdiel finančných operácií 27 700,71
Príjmy spolu 880 559,56
VÝDAVKY SPOLU 865 267,57
Hospodárenie obce 15 291,99
Vylúčenie z prebytku 5 786,52 FPÚO
Upravené hospodárenie obce 9 505,47

Schodok rozpočtu obce v sume – 12 368,72, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2017 krytý z finančných operácií.

Výdavky kapitálového rozpočtu zistený podľa § 15 ods.1 písm.c zákona č. 583/2004 Zz. o rozpočtových pravidlách uzemnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume – 77 581,44 je v roku 2017 krytý z finančných operácií a bežného rozpočtu.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :

5 786,52 Eur bytovky

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujem skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške 9 505,47 Eur.

Účtovné v y s p o r i a d a n i e výsledku hospodárenia obce a to rozdiel medzi

účtovnou triedou 6 /výnosy/: 515 417,27

účtovnou triedou 5 /náklady/ 484 843,06

účtovný výsledok vo výške 30 574,21 , zaúčtovať v prospech účtu nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a to účtovným zápisom 431/428 , ID 70001.


5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenie § 15 zákona č.583/2004 Z.z.v z.n.p.

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný Suma v EUR
ZS k 1.1.2017 8 536,96
Prírastky – z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok 2016 19 864,25

spolu 28 401,21

Úbytky – použitie rezervného fondu :  
Kamera 3 966,00
Auto osobné 5 000,00
Oddychová zóna 19 435,21
KZ k 31.12.2017 0,00

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond Suma v EUR
ZS k 1.1.2017 798,73
Prírastky – povinný prídel – 1 302,23
Úbytky – závodné stravovanie 1218,42
– regeneráciu PS, dopravu  
– dopravné  
– ostatné úbytky  
KZ k 31.12.2017 882,54
   
Fond prevádzky ,údržby a opráv bytový dom 1 Suma v EUR
ZS k 1.1.2017 4 575,46
Tvorba fondu BJ 12 č.31 , 31.122017 2 477,43
Tvorba fondu BJ 10 č.32,31.12.2017 2 133,95
Čerpanie fondu:  
revízia kotlov 31 379,40
Revízia kotlov 32 318,00
Oprava bytu – 32 6,7,2017 2 617,92
Vývoz kalu – kalamita 8,8,2017 f. 85,00
KZ k 31.12.2017 5 786,52

 


6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A 

Názov ZS k31.12.2017 v EUR KZ k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu 1990678,28 1844205,75
Neobežný majetok spolu 1929131,03 1745394,62
z toho :    
Dlhodobý hmotný majetok 1740047,60 1556311,19
Dlhodobý finančný majetok 189083,43 189083,43
Obežný majetok spolu 61479,65 98103,14
z toho :    
Zásoby 5639,95 3677,78
Zúčtovanie medzi subjektami VS 1135,00 1535,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00
Krátkodobé pohľadávky 17676,44 11080,18
Finančné účty 37028,26 81810,18
Časové rozlíšenie 67,60 707,99

P A S Í V A

Názov ZS k 1.1.2017 v EUR KZ k 01.01.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu 1990678,28 1 844205,75
Vlastné imanie 310347,74 279862,86
z toho :    
Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00
Fondy 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia 30574,88 40780,71
Záväzky 680867,05 705762,89
z toho :    
Rezervy 1400,00 1400,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS 0,00 0,00
Dlhodobé záväzky 540512,62 557149,96
Krátkodobé záväzky 48344,43 36682,93
Bankové úvery a výpomoci 90610,00 110530,00
Časové rozlíšenie 999373,49 858580,00

 


7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

 • voči bankám 90 610,00 EUR
 • voči štátnym fondom (ŠFRB) 539 630,08 EUR
 • voči dodávateľom 6 844,62 EUR
 • voči zamestnancom 10 238.- EUR
 • voči poisťovniam a daňovému úradu 6 522,74 EUR

Obec v roku 2017 pokračovala v splácaní úveru ktorý uzatvorila v r. 2014, Zmluvu o úvere so ŠFRB číslo 400/390/2014, je to dlhodobý úver s dobou splatnosti do 01.10.2044, vo výške 309 670,00 na bytový dom 1- bytový dom 12 b.j..Úver sa spláca mesačne v sume 996,02 /spolu istina, úrok/ v roku 2017 boli splátku úveru 9 057,72€ istina a 2 894,52 úrok.

Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2017 na BD l je vo výške 280 553,51€

Obec v roku 2016 uzatvorila zmluvu o úvere so ŠFRB číslo 400/173/2016, je to dlhodobý úver s dobou splatnosti od 21.12.2016 do 21.12.2046 vo výške 266 740.-€ bytový dom 2- bytový dom – 10 b.j. Úver sa spláca mesačne, výška anuitnej splátky 857,94 €. Dátum prvej splátky je 15.1.2017 v roku 2017 boli splátky úveru 7 663,43 Eur, istina 2 631,85 Eur.

Zostatok dlhodobého úveru zo ŠFRB k 31.12.2017 na BD 2 je vo výške 259 076,57.- Eur

Obec uzatvorila v roku 2013 úver číslo 933/2013/UZ vo VUB vo výške 150 000.-€ , s dobou splatnosti do 25.09.2021.Úver sa spláca mesačne vo výške 1 660.-€ do 31.3.2016 a od 1.4.2016 do 25.8.2021 1 420.-€ a posledná splátka dňa 25.9.2021 vo výške 1 410.-Eur

Zostatok úveru z VUB k 31.12.2017 je vo výške 63 890.-€

Obec uzatvorila v roku 2016 zmluvu o termínovanom úvere č.181/2016/UZ úver vo VUB vo výške 32 000.-€ .Úver splácame mesačne od 25.3.2016 do 29.9.2021vo výške 240.-Eur a od 25.10.2021 do 25.11.2022 vo výške 940.-Eur

Zostatok úveru z VUB k 31.12.2017 je vo výške 26 720.-€

 


8. Podnikateľská činnosť

Obec podniká na základe živnostenského listu OŽP-M/2007/03353-3./CRI. Predmetom podnikania je: maloobchod v rozsahu voľných živností – Obecné pohostinstvo. Od 1.5.2014 sa prevádzka Obecného pohostinstva otvorila v opravených priestoroch bývalej MŠ.

V roku 2017 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové výnosy 93 238,71 EUR

Celkové náklady 93 238,04 EUR

Hospodársky výsledok – zisk 0,67 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte, budú sa rozpočtovať v roku 2019.

a/ Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade s VZN obce o dotáciách, právnickým osobám , fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejný účel.

Žiadateľ dotácie

účelovo určené dotácie

bežné výdavky/BV/

kapitálové výdavky /KV/

Suma prijatých
f
inančných prostriedkov
Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
Rozdiel
Telovýchovná jednota Slovan -BV 1854,00 1854,00 0
Samuel Vician 200,00 200,00 0

K 31.12.2017 boli vyúčtované poskytnuté dotácie v súlade VZN


9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom VÚC
  5. rozpočtom iných obcí

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a/ Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

– prostriedky zriaďovateľa , vlastné prostriedky RO / €/

Rozpočtová organizácia Suma prijatých 
finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
Rozdiel
Základná škola Jedľ.Kostoľany 0,00 0,00 0
ŠJ 960,00 960,00 0
Školský klub 11 216,00 11 216,00 0
Materská škola 2 400,00 2 400,00 0

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ

 

– 1 –

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ….

– bežné výdavky

– kapitálové výdavky

– 2 –

Suma poskytnutých

finančných prostriedkov

– 3 –

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

– 4 –

Rozdiel

(stĺ.3 – stĺ.4 )

– 5 –

OÚ Nitra Školstvo – BV 181 644,00 181 644,00 0
Okr.u.Nitra Starost.o živ.prostr. –BV 85,13 85,13 0
OÚ Nitra Hlásenie pobytu obč. a register obyvateľ. – BV 300,63 300,63 0
OÚ Nitra Predškol.výchova- BV Mš 1 033,00 1 033,00 0
OÚ Nitra Register adries 171,60 171,60 0
UPSVaR Stravovacie návyky 1 592,35 1 592,35 0
UPSV a r. pracovníci Vpp 20 391,96 20 391,96 0
Ministerstvo vnútra Hasiči 3 000,00 3 000,00 0
Minister.doprava pozemné komunikácie 39,36 39,36 0
Minister.dopr.a výst. Stavebný úrad 847,23 847,23 0
Minist.vnútra VUC voľby 410,70 410,70 0
Minister.vnútra Skladník CO 60,00 60,00 0
Enviromentálny fond Program obnova dediny-studňa Lukačov 4 969,45 4 969,45 0
Kapitálové výdavky        
Ministerstvo vnútra Dotácia na 10 bytový dom 177 820,00 177 820,00 0
Minister. vnútra Dotácia na technickú vybavenosť 10 BJ 15 070,00 15 070,00 0
Minister.vnútra Prevencia kriminality- kamerový systém III etapa 15 000,00 15 000,00 0

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec Jedľové Kostoľany uzatvorila v roku 2016 uzavrela zmluvu zo ŠFRB č.400/173/2016, na bytový dom 2- 10 bytových jednotiek

d/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VUC/ Suma prijatých
finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov
Rozdiel
Nitriansky samosprávny kraj- detské ihrisko 1 700,00 1 700,00 0
Nitriansky samosprávna kraj- fašiangy 1 676,80 1 676,80 0

e/ Finančné vysporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie

bežné výdavky, kapitálové výdavky

Suma prijatých
finančných prostriedkov
Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel
-bežné výdavky – Mesto Zl.Moravce –CVČ ul.Rovňanova č.7 167,64 167,64 0

 


10. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 223/2013 zo dňa 13.12.2013

Obecné zastupiteľstvo schválilo neuplatňovanie programovej štruktúry rozpočtu obce podľa § 4 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pri návrhu rozpočtu obce na nasledujúce roky. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce je bez programovej štruktúry.

 


11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce Jedľové Kostoľany za rok 2017

Príloha č.2

 


12. Návrh na Uznesenie obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch k záverečnému účtu za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Jedľové Kostoľany za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 9 505,47 Eur

 


Vypracovala: Kazimírová Eva

Počet zobrazení článku: 396