Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh VZN o čiastkovej úhrade výdavkov v materskej škole na jedno dieťa

 Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jedľové Kostoľany
o čiastkovej úhrade výdavkov v materskej škole na jedno dieťa

V súlade s § 28 ods. 5 až 8 zákona č. 245/08 o výchove a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, * prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa mesačne príspevok vo výške 3,31 eura.

Príspevok sa neuhrádza na dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
d) ktorá má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
e) ak dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, uhrádza zákonný zástupca len pomernú časť určeného príspevku.

Záverečné ustanovenia

1. Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia bol schválené obecným zastupiteľstvom v Jedľových Kostoľanoch dňa 28.11.2008 uznesením č 75/2008.

  Jozef Ďuriač
  starosta

Zverejnené:
Od 28.11.2008
Do 12.12.2008

 

48-krát videné