Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

SKM_C22723020611410
48-krát videné