Stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu. Stavebný úrad však môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Drobné stavby sú :

  • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 výška 5 m a nie sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky. stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne, stavby športových zariadení a pod.),
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 hĺbka 3 m ( napr. žumpa, pivnice),
  • stavby organizácii na lesnej pôde slúžiace na zabezpečenie lesnej výroby a poľovníctva, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m ( napr. sklady krmiva, náradia alebo hnojiva),
  • oplotenie,
  • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
  • Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Správny poplatok je 10 € pre fyzickú osobu/občana a 30 € pre právnickú osobu.

Kliknutím na nižšie uvedené odkazy si môžete prevziať do svojho počítača príslušné tlačivá:  

Ohlásenie drobnej stavby

Vyhlásenie stavebného dozoru

203-krát videné