Sociálne služby

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

O posúdenie odkázanosti žiada občan s trvalým bydliskom v obci Jedľové Kostoľany v prípade potreby poskytovania nasledovných sociálnych služieb:

 • opatrovateľská služba,
 • zariadenie opatrovateľskej služby / týždenná forma  alebo celoročná forma pobytu na dobu určitú/,
 • denný stacionár,
 • zariadenie pre seniorov

Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu. Posudková činnosť je lekárska posudková činnosť a sociálna posudková činnosť.

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok. Sociálna posudková činnosť je vykonávaná sociálnym pracovníkom.

Lekárska posudková činnosť je posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Pri výkone lekárskej posudkovej činnosti posudkový lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zmluvný lekár“). Ak je lekársky nález neúplný, posudzujúci lekár požiada zmluvného lekára o doplnenie. Výsledkom posúdenia je „lekársky posudok“. Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci lekár.

Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

 • stupeň odkázanosti FO na pomoc inej FO
 • priemerný rozsah odkázanosti
 • druh sociálnej služby
 • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

V skratke je postup nasledovný:

 • občan podá na obecný úrad „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami
 • obecný úrad následne kontaktuje sociálneho pracovníka, ktorý vypracuje sociálny posudok
 • po vypracovaní sociálneho posudku obec kontaktuje posudzujúceho lekára, ktorý vypracuje lekárky posudok
 • na základe žiadosti, sociálneho a lekárskeho posudku obec vypracuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • tento posudok slúži obci ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

V žiadosti je potrebné označiť z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú bude žiadateľ v rámci posudkového procesu posúdený. V prípade záujmu o posúdenie odkázanosti na viac sociálnych služieb je potrebné vyplniť žiadosť na každý druh sociálnej služby samostatne.

K žiadosti, ktorú je možné prevziať do svojho počítača kliknutím na tejto odkaz, je treba doložiť:

 • potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa, ktorý mu nedovoľuje konať osobne a samostatne
 • lekárske správy o zdravotnom stave žiadateľa nie staršie ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.). 
 • lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu, vydaný inou obcou alebo VÚC (ak tento bol vydaný)
 • posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP (ak tento bol vydaný)
 • právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony  (ak toto bolo vydané)
86-krát videné