Stavby

Určenie, zmena, zrušenie súpisného čísla

Určenie súpisného čísla:

Prílohy k žiadosti:

  1. právoplatné kolaudačné rozhodnutie /overená fotokópia/ ak ho stavba vyžadovala; ak sa budova nekolauduje, alebo príslušný orgán od jej kolaudácie upustil, stavebník predloží príslušné povolenie stavebného úradu na uskutočnenie stavby, z ktorého vyplýva, že stavba nevyžadovala kolaudáciu; pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie 
  2. doklad o vlastníctve pozemku(ov) alebo doklad o inom práve k pozemku(om) zastavanému stavbou
  3. zameranie adresného bodu /geodetické zameranie  hlavného vstupu(ov) do budovy – § 3 ods. 4 zákona   č. 125/2015 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Z. z. tohto zákona/
  4. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o počte bytov, číslach bytov a ich rozmiestnení na jednotlivých podlažiach; v prípade viacerých hlavných vstupoch do budovy údaj o tom, ktoré byty (číslo a podlažie) prislúchajú k jednotlivým hlavným vstupom /ak sa v budove nachádza byt(y)/ pri väčšom počte bytov uviesť v osobitnej prílohe
  5. v prípade, ak stavebník už neexistuje /právnická osoba zanikla, fyzická osoba nežije/,  žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka
  6. ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie

Zmena/zrušenie súpisného čísla:

Prílohy k žiadosti:

  1. doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom  práve k budove
  2. zameranie adresného bodu /geodetické zameranie  hlavného vstupu(ov) do budovy – § 3 ods. 4 zákona   č. 125/2015 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 142/2015 Z. z. tohto zákona/ ak má vplyv  na zmenu súpisného a orientačného čísla
  3. dokumenty, ktoré sú podkladom  na odôvodnenie  žiadosti (v prípade, že stavba zanikla napríklad  doklad  o odstránení stavby ….)
  4. ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie

Kliknutím na nižšie uvedené odkazy si môžete prevziať do svojho počítača príslušné tlačivá:

Žiadosť o určenie súpisného, alebo orientačného čísla

Žiadosť o zrušenie, alebo zmenu súpisného čísla

64-krát videné