Stavby

Vjazd na pozemok

O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty, alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán v zmysle § 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy a teda aj:

  • vjazd z miestnej komunikácii, (vjazd: priame prepojenie pozemku stavby s existujúcou komunikáciou)
  • vjazd z účelovej komunikácii,
  • pripojenie miestnej komunikácie (pripojenie: „nová“ komunikácia sa pripája na existujúcu komunikáciu)
  • pripojenie účelovej komunikácie

Podať žiadosť o povolenie vjazdu alebo s nimi súvisiacich prác je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o povolenie na vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácii

Prílohy k žiadosti:

  • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku vjazd,
  • dokumentácia vjazdu v dvoch vyhotoveniach,
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,

Poplatok:  

  • vjazd z miestnej resp. účelovej komunikácii – 30,0 € 

Kliknutím na nižšie uvedený odkaz si môžete prevziať do svojho počítača príslušné tlačivo:

Žiadosť o vydanie povolenia na pripojenie na miestnu komunikáciu, resp. zriadenie vjazdu na miestnu komunikáciu

46-krát videné