Životné prostredie

Výrub drevín

Obec v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vykonáva správu vo veciach ochrany drevín.

Vlastník (správca, nájomca) pozemku, v prípade, že chce vyrúbať drevinu, ktorá rastie na jeho pozemku, je povinný požiadať obec o povolenie na výrub. Súhlas na výrub dreviny sa môže vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka pozemku, ak žiadateľom nie je vlastník.

Výrub sa môže uskutočniť iba v období vegetačného pokoja, t. j. od 1. októbra do 31. marca.

Prípady, kedy sa súhlas na výrub dreviny nevyžaduje (v zmysle §47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov):

  • v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2
  • za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2
  • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu
  • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku
  • ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov

V ostatných prípadoch v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je potrebné požiadať obec o vydanie súhlasu na výrub dreviny / drevín. Občanovi, ktorý prekročí vyššie stanovené limity o výrube drevín (výrub drevín, ktoré podliehajú správnemu konaniu), uloží orgán ochrany prírody povinnosť zaplatiť finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré si prevezmete do svojho počítača kliknutím na tejto odkaz.

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zakreslením drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť
  • kópiu listu vlastníctva
  • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

  • fyzické osoby 10 €
  • právnické osoby 100 €

Obec do 3 dní od podania žiadosti zverejní informáciu o začatí správneho konania na informačnej tabuli obce.

64-krát videné