Životné prostredie

Malý zdroj znečistenia ovzdušia

V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je súhlas orgánu ochrany ovzdušia potrebný na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom.

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je taktiež potrebný v zmysle § 17 ods. 1 písm. c) zákona na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa písm. a) a tiež na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku podľa § 17 ods. 1 písm. f) tohto zákona, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je (podľa miery vplyvu stacionárneho zdroja na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia) ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.

Kliknutím na nižšie uvedený odkaz si môžete prevziať do svojho počítača príslušné tlačivo:

Žiadosť o súhlas

55-krát videné