Projekty

Informácia o realizácií projektu „WiFi pre Teba“

Plagat WIFI

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071U084

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Jedľové Kostoľany, č. 297, 951 96 Jedľové Kostoľany

Miesto realizácie: Obec Jedľové Kostoľany

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Pošta
  2. Oáza oddychu
  3. Požiarna zbrojnica
  4. Do Lukačov – stĺp
  5. Hôrka – stĺp
  6. ZŠ – stĺp
  7. Drahy – stĺp
  8. Drahy – stĺp
  9. Lukačov – stĺp
  10. Lukačov – stĺp

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 17.09.2019.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

541-krát videné