Úradná tabuľa - expirované

Púť seniorov – Staré Hory

Klub Jednoty dôchodcov Jedľové Kostoľany organizuje zájazd Púť seniorov na Staré Hory, dňa 22.5.2024. Odchod autobusu je o 7:30 od horného pohostinstva, poplatok na osobu je 10 Eur. Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade počas úradných hodín alebo na telefónnom čísle 0376338225 do 16.5.2024.     24-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Zber veľkoobjemového odpadu

Oznamujeme občanom, že v pondelok 13.5. sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu. Žiadame občanov, aby odpad pripravili pred svoje brány. Nábytok, napr. skrine, musia byť rozobraté. Upozorňujeme, že do veľkoobjemového odpadu nepatria separované zložky (napr. pneumatiky, elektroodpad a pod.) 43-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Výstava kvetov Nitra

Klub Jednoty dôchodcov Jedľové Kostoľany pozýva občanov na výstavu kvetov Gardenia na Agrokomplex v Nitre, v piatok  26.4.2024. Odchod autobusu je o 8:30 od horného pohostinstva. Prihlásiť sa môžete u pani Soni Ďatkovej osobne alebo telefonicky 0907761175, príp. na obecnom úrade.       55-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Optika ANPEK

Optika ANPEK Banská Bystrica bude ponúkať v utorok 27.2.2024, v čase od 11:00 do 11:45 hod, v spoločenskej miestnosti obecného úradu, možnosť kompletného vyhotovenia dioptrických okuliarov, prípadne výmeny dioptrických skiel do vlastných rámov, spolu s bezplatným meraním zrakovej ostrosti. Ak nosíte okuliare, prineste si ich pre porovnanie so sebou.     22-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Odpočty spotreby elektrickej energie

Oznamujeme občanom termíny realizácií cyklických odpočtov spotreby elektrickej energie v domácnostiach: 9.2.2024 (Piatok): 9:00 – 15:00 – Lúčno Horné a Dolné, Lukačovce, Rybník 12.2.2024 (Pondelok): 8:00 – 16:00 – obec Jedľové Kostoľany 19.2.2024 (Pondelok): 9:00 – 16:00 – Mašírovce, Borisko, Modoš, Levasovská, Bresovo, Bošiakovce, Nemčekovce, Jalšinka, Drienky, Hujavovce. Žiadame všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu […]

Úradná tabuľa - expirované

Novovzniknutá STK Nová Baňa

Novovzniknutá STK Nová Baňa vás pozýva na technickú a emisnú kontrolu pre všetky kategórie vozidiel. Termín kontroly si môžete dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle 0911 872 900 alebo cez náš web www.stknovabana.sk. Sídlo firmy nájdete na adrese Nová Baňa, Železničný rad 2292/50 (stará cesta do Žarnovice) . Otváracia doba v pracovné dni od 7:00 do 15:30 a v sobotu […]

Úradná tabuľa - expirované

Zájazd Jednoty dôchodcov

Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska Jedľové Kostoľany organizuje pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov zájazd do Poľného Kesova na termálne kúpalisko, dňa 18.1.2024. Odchod autobusu je o 8:00 od COOP Jednota. Účastník si platí vstupné na kúpalisko v sume 10,50 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť  do 10.01.2024 u pani Soni Ďatkovej osobne príp. telefonicky na […]

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Sp.č. 321/2022-002 Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z. z.) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jedľové Kostoľany

Pozývam Vás na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 05.08.2022 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu. P r o g r a m: 1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci 2. Kontrola plnenia uznesenia 3. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2022 4. Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 2/2022 5. Rôzne 6. Záver […]

Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie volieb do Rady školy Základnej školy Jedľové Kostoľany 75

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR z 15. 04. 2004 č. 291/2004 Z. z. riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie. 122-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jedľové Kostoľany

P o z v á n k a Pozývam Vás na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 16.07.2022 o 18:00 v priestoroch Obecného úradu. P r o g r a m: 1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci 2. Kontrola plnenia uznesenia 3. Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2022-2026 a […]

Úradná tabuľa - expirované

Predĺženie termínu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti do 15.2.2022

Upozorňujeme daňovníkov (občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty), že sú povinní podať daňové priznanie v týchto prípadoch: ak v roku 2021 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt, garáž…) kúpou, darovaním, zámenou alebo iným spôsobom a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1.1.2022 ak zaznamenali zmeny v roku 2021, napríklad: zmena výmery vydanie stavebného povolenia kolaudácia rodinného domu zmena využitia stavby zmena druhu či výmery pozemku […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch

Dňa 10.12.2021 o 18:00 sa bude v priestoroch Obecného úradu konať  20.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch. P r o g r a m: Otvorenie zasadania a procedurálne veci Kontrola plnenia uznesenia Hospodárenie obce za III. štvrťrok 2021 Inventarizácia majetku Návrh VZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľností na rok 2022 Návrh VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku […]

Úradná tabuľa - expirované

Návrhy VZN (daň z nehnuteľností, komunálny odpad, miestne dane, prevádzkový poriadok pohrebiska)

Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany o dani z nehnuteľnosti na rok 2022 Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jedľové Kostoľany Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach Návrh všeobecne záväzné nariadenie obce Jedľové Kostoľany Prevádzkový poriadok pohrebiska   […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácia o prerušení dodávky elektrickej energie – 30.11.2021

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, alebo v ich ochrannom pásme, bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne: Dátum a čas: 30.11.2021 od 7:30 do 10:30 Miesta: Jedľové Kostoľany, lokalita Modoš 384/VE, 379, 379/VE, 380-387, 387/VE, 389-393, 570, 586, lokalita Mašírov štál č. 377, ,378, 378/BL, 633 Dátum a čas: […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácia o prerušení dodávky elektrickej energie – 29.11.2021

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy, alebo v ich ochrannom pásme, bude prerušená dodávka elektrickej energie nasledovne: Dátum a čas: 29.11.2021 od 7:30 do 10:30 Miesta: Jedľové Kostoľany č. 514/BL, lokalita Rybník č. 514 a 515, lokalita Kazimírov štál č. 511 a 512 Dátum a čas: 29.11.2021 […]

Úradná tabuľa - expirované

Oznam

Počas jesenných a zimných mesiacov, ale najmä počas zníženej viditeľnosti, či už z dôvodu dažďa, hmly alebo skorého stmievania, častejšie dochádza k dopravným nehodám s nemotorovými účastníkmi cestnej premávky. 73-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Sp.č. 243/2021-002 Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch

Dňa 13.8.2021 o 19:00 sa v priestoroch Obecného úradu uskutoční 19.zasadnutie Obecného zastupiteľstva.  P r o g r a m: Otvorenie zasadania a procedurálne veci Kontrola plnenia uznesenia Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2021 Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 Zmena rozpočtu 2021 – rozpočtové opatrenie č. 3/2021 Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku […]

Úradná tabuľa - expirované

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie obyvateľov v našej obci (t.j. sčítanie obyvateľov, ktorí sa nesčítali elektronickou formou sami v určenom termíne do 31.3.)  bude prebiehať od 3.5. do 13.6.2021. Občania môžu využiť služby kontaktného miesta na asistované sčítanie: Obecný úrad,  Jedľové Kostoľany 297 Prevádzková doba na kontaktnom mieste: PO: 07:30 – 12:00 UT: 07:30 – 12:00 ST:  07:30 […]

Expirované

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Materská škola Jedľové Kostoľany, č.75, 951 96 Jedľové Kostoľany Vás pozýva na zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022.  Zápis sa uskutoční v dňoch 10.05.2021 až 14.05.2021 v čase od 10:00 hod. do 13:00 hod. v priestoroch materskej školy. K zápisu je potrebný k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu! Žiadosti o prijatie dieťaťa do […]

Úradná tabuľa - expirované

Dôležité informácie k prevádzke MŠ a ZŠ

Na základe aktuálnej situácie MŠ aj ZŠ zostávajú až do odvolania zatvorené. Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov I. a II.stupňa: Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou, vzdelávanie všetkých žiakov I. a II.stupňa pokračuje aj budúci týždeň t.j. od 18.01. do 22.01.2021 dištančnou formou. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Bližšie informácie sú na stránkach […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácie k zákazu vychádzania

Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31.12.2020 platí od 1. do 24. januára 2021 prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek.  Jednou s výnimiek je cesta na pohreb blízkej osoby. Tu platí obmedzenie, že pohrebných obradov sa môže zúčastniť maximálne 6 osôb, pričom treba dodržiavať protiepidemiologické opatrenia: prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom alebo šatkou […]

Úradná tabuľa - expirované

Úradné hodiny OcÚ počas sviatkov

23.12.2020 streda        ZATVORENÉ 24.12.2020 štvrtok       sviatok 25.12.2020 piatok         sviatok  — 28.12.2020 pondelok   7:30 – 12:00 hod. 29.12.2020 utorok       nestránkový deň 30.12.2020 streda        7:30 – 12:00 hod. 31.12.2020 štvrtok       ZATVORENÉ 01.01.2021 piatok         sviatok  — 04.01.2021 pondelok    ZATVORENÉ 05.01.2021 utorok        nestránkový deň 06.01.2021 streda         sviatok V prípade nevyhnutnosti je potrebné, aby občania komunikovali s […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás  na   15.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2020 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu. P r o g r a m: Otvorenie zasadania a procedurálne veci Kontrola plnenia uznesenia Kúpa pozemku Príkaz starostu obce na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Rôzne Záver Účasť verejnosti na zasadnutí […]

Úradná tabuľa - expirované

Testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19

Nakoľko pri poslednom kole testovania presiahol podiel pozitívnych prípadov v našej obci 1%, patríme do skupiny obcí, kde sa bude testovanie konať aj tento víkend. U nás budeme testovať iba v sobotu, 21.11.2020. Čas testovania bude od 08:00 do 20:00 (obedňajšia prestávka od 12,00 do 12,45, večerná prestávka 17,00 – 17,30) 98-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje  súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 543/2002 Z.z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 […]

Úradná tabuľa - expirované

Zber veľkoobjemového odpadu

Vo štvrtok 22.októbra 2020 sa v obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu z domácnosti. Žiadame občanov aby si odpad vyložili pred bránu. Do veľkoobjemového odpadu nepatria separované zložky odpadu a biologicky rozložiteľný odpad.   100-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 24.09.2020 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu. P r o g r a m: 1. Otvorenie zasadania a procedurálne veci 2. Kontrola plnenia uznesení 3. Hospodárenie obce za II. štvrťrok 2020 4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 5. […]

Úradná tabuľa - expirované

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

Obecný úrad Jedľové Kostoľany 297 ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN  v zmysle preventívnych opatrení na pracovisku pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID 19, platná od 01.07.2020 do 31.08.2020:                                Pondelok:             7:30 – 12:00                                Utorok:             nestránkový deň                                Streda:                 7:30 – 12:00                                             […]

Úradná tabuľa - expirované

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy, základnej školy a školských zariadení

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 120-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás  na   12.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 29.05.2020 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu.  P r o g r a m: Otvorenie zasadania a procedurálne veci Kontrola plnenia uznesenia Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 Záverečný účet obce 2019 – schválenie Schválenie prebytku rozpočtového hospodárenia Čerpanie prostriedkov […]

Úradná tabuľa - expirované

OZNAM – zabezpečenie zásobovania potravinami

Obecný úrad oznamuje občanom nad 60 rokov a občanom v karanténe, že im ponúka možnosť dovozu potravín do domácnosti. Rozvozné dni budú v utorok a vo štvrtok.   Občania si telefonicky objednajú tovar v potravinách Kazimír-zmiešaný tovar, najneskôr deň vopred do 16-tej hodiny. Tovar im bude v najbližší rozvozný deň doručený.   Pri prevzatí tovaru […]

Úradná tabuľa - expirované

Ordinačné a otváracie hodiny od 16.marca do 27.marca 2020

LEKÁR PRE DOSPELÝCH MUDr. Mgr. Juraj Drinka Obyce 037/ 633 21 27 ORDINAČNÉ HODINY: pondelok:           7.00 –   9.00 utorok:               7.00 – 10.00 streda:                 neordinuje štvrtok:               7.00 – 10.00 piatok:                7.00 –   9.00 LEKÁR PRE DETI A DORAST Zdravotná sestra: Katarína Hladíková Zlaté Moravce: 037/642 15 77, Obyce 037/ 633 21 65 !!!!!!!Návšteva ambulancie len po predchádzajúcej telefonickej konzultácii s lekárkou!!!!!!!!! ORDINAČNÉ HODINY: […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás  na   9.  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2019 o 19:00 v priestoroch Obecného úradu. P r o g r a m: Otvorenie zasadania a procedurálne veci Kontrola plnenia uznesenia VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na reprezentačný ples obce

OBEC JEDĽOVÉ KOSTOĽANY VÁS POZÝVA NA 3.ROČNÍK REPREZENTAČNÉHO PLESU OBCE, KTORÝ SA BUDE KONAŤ DŇA 18. JANUÁRA 2020 o 20:00 HOD. V KULTÚRNOM DOME. Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade Vstupné: 17 € / osoba V cene:  slávnostná večera, víno, káva, slané a sladké Do tanca hrá skupina DUO RYTMIX Možnosť zakúpenia nápojov v bufete Bohatá […]

Úradná tabuľa - expirované

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 – informácia pre voliča

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Jedľové Kostoľany pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára 2020 je : uradjk@tekov.sk 63-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 […]

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 […]

Úradná tabuľa - expirované

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020 – informácia pre voliča

Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. 94-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z.z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka – Hontianska paráda

Obecný úrad v Jedľových Kostoľanoch pozýva občanov na bezplatný autobusový zájazd dňa 17.8.2019 (sobota) na Hontiansku parádu ktorá sa bude konať 16.8. – 17.8.2019 v Hrušove. Prihlásiť sa môžete osobne na Obecnom úrade, alebo telefonicky na čísle 037/6338 225. Na podujatí sa zúčastní aj naša FSk Briežok so svojim Gajdošským dvorom a výstavou kostolianskych krojov. […]

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 […]

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Dušanom Kazimírom, zverejňuje v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 […]

Úradná tabuľa - expirované

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta SR 2019

Béla BUGÁR, Ing., Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., Martin DAŇO, Štefan HARABIN, JUDr., Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., Milan KRAJNIAK, Bc., József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., František MIKLOŠKO, RNDr., Robert MISTRÍK, Dr. Ing., Maroš ŠEVČOVIČ, JUDr., PhD., Róbert ŠVEC, Mgr., Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., Ivan ZUZULA, RNDr., CSc. 143-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Rozhodnutie starostu obce – voľby do Európskeho parlamentu

R O Z H O D N U T I E starostu obce Jedľové Kostoľany zo dňa 18.02.2019 o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 Podľa § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov u t v á […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov

  PREVÁDZKOVATEĽ Obec Jedľové Kostoľany ZODPOVEDNÁ OSOBA – KONTAKT 0376338225, uradjk@tekov.sk ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA NIE SÚ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY NEBUDE REALIZOVANÝ DOBA UCHOVÁVANIA […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie

  PREVÁDZKOVATEĽ Obec Jedľové Kostoľany ZODPOVEDNÁ OSOBA – KONTAKT 0376338225, uradjk@tekov.sk ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA NIE SÚ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY NEBUDE REALIZOVANÝ DOBA UCHOVÁVANIA […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre voličov

  PREVÁDZKOVATEĽ Obec Jedľové Kostoľany ZODPOVEDNÁ OSOBA – KONTAKT 037/6338225, uradj@tekov.sk ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB ZÁKON Č.180/2014 Z.z. O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA NIE SÚ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU […]

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa §3 ods.6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.10.2018 začala na základe žiadosti od Arpáda Homolu, 1. mája 74, 953 01 Zlaté Moravce, konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov topoľ biely 4 ks,  rastúce na pozemku E […]

Úradná tabuľa - expirované

Oznam o neprítomnosti zapisovateľky miestnej volebnej komisie

V pondelok 10.9.2018 zapisovateľka miestnej volebnej komisie z dôvodu konania školenia miestnych volebných komisií nebude prítomná na pracovisku. Kandidátne listiny a oznámenia o delegovaní môžete odovzdať v utorok, 11.9.2018 v čase od 7,30 do 24,00. 100-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.03.2018 začala na základe žiadosti od Ing. Ľubomír Melenec, Jedľové Kostoľany 256,  951 96 Jedľové Kostoľany, konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov Orech kráľovský 1 ks rastúci […]

Úradná tabuľa - expirované

Odmena za nájdenie

Pred mesiacom bola na ceste medzi obcou Obyce a Jedľové Kostoľany stratená taška s notebookom. Majiteľ za jej nájdenie ponúka odmenu 800 €.  Môžete ho kontaktovať na t.č. 00420727807528 alebo vobornik@seznam.cz. 79-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Výzva

Obecný úrad vyzýva občanov, kt. nemajú zaplatený : – poplatok za hrobové miesto, – poplatok za komunálny odpad,  – daň z nehnuteľností, aby ho uhradili do konca novembra 2017. 34-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Výstava učebných pomôcok

ZŠ Jedľové Kostoľany organizuje výstavu učebných pomôcok v dňoch 06.11.2017 – 10.11.2017. Výstava učebných pomôcok s prezentáciou a chemickou šou sa uskutoční v piatok 10.11.2017 o 15.00 hod. v budove základnej školy. O chemickú šou sa postarajú absolventi SOŠ chemickej. Všetci ste srdečne vítaní. 42-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na VZ ULPPS

Predseda Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany týmto zvoláva valné zhromaždenie Urbárskeho lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany, ktoré sa bude konať dňa 3. decembera  2017 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Jedľových Kostoľanoch. 75-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Hľadá sa čierny notebook

Obecný úrad žiada občanov o pomoc pri hľadaní čierneho notebooku, ktorý sa stratil dňa 09.10.2017 vo večerných hodinách na ceste do Jedľových Kostolian pri odbočke na Partizán Resort. Majiteľ ponúka nálezcovi odmenu 200 €.  Kontaktujte obecný úrad.  65-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (sprývny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.11.2016 začala na základe žiadosti od občana Soňa Mishková, Jedľové Kostoľany 368, 951 96 Jedľové Kostoľany  konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov orech vlašský 1 ks […]

Úradná tabuľa - expirované

Výzva

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, Správa energetických zariadení Stred, ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie vyzýva vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenská distribučná a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť, alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Termín: […]

Úradná tabuľa - expirované

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Jedľové Kostoľany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.3.2016 začala na základe žiadosti od Urbárske lesné a pasienkové spoločenstvo Jedľové Kostoľany, 951 96 Jedľové Kostoľany 635, IČO: 42368839  konanie o […]

Obstarávanie - expirované

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

Výzva Naša značka:  2016           Vybavuje:Dušan Kazimír                        Jedľové Kostoľany dňa : 24.02.2016 Výzva na predkladanie cenovej ponuky v zákazke podľa §9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Dátum zaslania tejto výzvy na zverejnenie na portáli verejného obstarávateľa: 24.02.2016 Zverejnenie tejto […]

Úradná tabuľa - expirované

Informácie pre voliča Voľby do NR SR 5.3.2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala […]

Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch v zmysle §18a ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990Zb. v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Jedľové Kostoľany na deň 29.12.2014 Kvalifikačné predpoklady: –         ukončené úplné stredné vzdelanie Platové a ďalšie podmienky: –         týždenný pracovný čas je 3 hodiny –         hlavný kontrolór obce Jedľové Kostoľany môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú […]

Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie kandidatúry – starosta obce

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Jedľových Kostoľanoch 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Jedľových Kostoľanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, žepre voľby starostu obce  zaregistrovala týchto kandidátov: 1.    Jozef Ďuriač, 56, strojný technik, Slovenská národná strana 2.    Dušan Kazimír, 53, […]

Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie kandidatúry – poslanci obecného zastupiteľstvo

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch 15. novembra 2014 Miestna volebná komisia v Jedľových Kostoľanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: Ján Beňo, 54, živnostník, SMER – sociálna demokracia Lucia Beňová, […]

Úradná tabuľa - expirované

Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy

Obec Jedľové Kostoľany, 951 96 Jedľové Kostoľany 297 v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov a  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jedľové Kostoľany. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: – Vysokoškolské vzdelanie […]

Úradná tabuľa - expirované

Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy

Obec Jedľové Kostoľany, 951 96 Jedľové Kostoľany 297 V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov a  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Jedľové Kostoľany. .Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: –   […]

Obstarávanie - expirované

Verejné obstarávanie – miestna komunikácia

 Obec Jedľové Kostoľany, 951 96 Jedľové Kostoľany 297 Vec :   Výzva na predkladanie ponúk                   Obec Jedľové Kostoľany v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa § 9, ods.9  vyzýva fyzické a právnické osoby na predloženie ponuky v  zákazke, ktorej účelom má byť uzatvorenie zmluvy o dielo na uskutočnenie  […]

Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na valné zhromaždenie

DŇA 26.7.2013 VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZRUŠENÉ Vážení vlastníci, členovia prípravného výboru Urbárskej spoločnosti Jedľové Kostoľany: Ing. Milan DOBIAŠ, PhD.,  bytom Jedľové Kostoľany 635, tel.: 0915972676, Ing. Viliam DRIENOVSKÝ,  bytom Sklenárova 26, Bratislava,tel.:0918655136, Vladimír KAZIMÍR, bytom  Jedľové Kostoľany 314, tel.: 0915425045, Ladislav JONIS, bytom Jedľové Kostoľany 117, tel.: 0910291385 Mária Bugárová, bytom Jedľové Kostoľany 176, tel.: 0904070703 […]

Úradná tabuľa - expirované

Ponukové konanie na priamy predaj

Obec Jedľové Kostoľany, v súlade s ustanovením § 9 ods. 1. písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uzneseným Obecného zastupiteľstva obce Jedľové Kostoľany č. 147/2012 zo dňa 26.10.2012 vyhlasuje ponukové konanie na priamy predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Jedľové Kostoľany.   Predaj: – pozemku p.č. 2422 zastavané plochy a nádvoria o výmere […]

Úradná tabuľa - expirované

Zámer – kúpiť a zameniť nehnuteľnosti

Obec Jedľové Kostoľany so sídlom na Obecném úrade, 951 96 Jedľové Kostoľany 297, zastápená staorstom obce Dušanom Kazimírom,  zverejňuje zámer kúpiť v k.ú. Jedľové Kostoľany, parcelu registra „C“ číslo 326 – trvalé trávnaté porasty, vo výmer 812 m2 od majiteľov Petra Mašíra, Slavka Povodu, Jozefa Povodu a Sidórie Ďuriačovej, v cene 2 € za 1 […]

Úradná tabuľa - expirované

Zámer obce – predaj majetku Jurina, Jurinová

ZVEREJNENIE   Zámeru OBCE JEDĽOVÉ KOSTOĽANY previesť časť majetku obce z dôvodu hodných osobitného zreteľa     Obec Jedľové Kostoľany so sídlom na Obecnom úrade, 951 96 Jedľové Kostoľany 297, zastúpená jej starostom obce Dušanom Kazimírom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona                č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení jeho neskorších zmier a doplnkov   Z v e […]

Úradná tabuľa - expirované

Cvičenie Tae-bo a SOM

 Pozývame Vás na miesto, kde sa dobre zabavíte, zacvičíte, uvoľníte a zrelaxujete svoje telo a myseľ.  KDE a KEDY: v sobotu 22.9.2012 o 12:00 v kultúrnom dome v Jedľových Kostoľanoch  sa bude konať tae-bo a SOM, v prípade záujmu joga. Cena: 8 €. Tešia sa na Vás Majki. 84-krát videné

Úradná tabuľa - expirované

Joga Workshop

  Joga Workshop pod vedením Kvetky                                                                                                                                  Toto nie je len obyčajná hodina jogy ale špecializovaný jednorazový workshop Tento workshop je vhodný pre každého bez ohľadu na vek, fyzickú zdatnosť a predchádzajúce skúsenosti s jogou. Po tomto workshope budete schopní dýchať pre svoje zdravie a vitalitu úplne samostatne. Kedy: sobota 2 Júna Čas: 14.00h (začiatok […]

Obstarávanie - expirované

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk (podprahový postup)   1.      Identifikácia obstarávateľskej organizácie Názov: Obec Jedľové Kostoľany Kontaktné miesto: Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany IČO: 00 308 064 Adresa: Obec (mesto): Jedľové Kostoľany PSČ: 951 96 Ulica: Jedľové Kostoľany 297 Kontaktná osoba:  Kristína Povodová Telefón: 037/633 82 25 Fax: 037/633 82 15 Elektronická pošta: obec@jedlovekostolany.sk […]

Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch v zmysle §18a ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990Zb. v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Jedľové Kostoľany na deň 13.05.2011   Kvalifikačné predpoklady: –         ukončené úplné stredné vzdelanie   Platové a ďalšie podmienky: –         týždenný pracovný čas je 3 hodiny –         hlavný kontrolór obce Jedľové Kostoľany môže podnikať alebo vykonávať […]

Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie kandidatúry – poslanci obecného zastupiteľstva

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Jedľových kostoľanoch 27. novembra 2010 Miestna volebná komisia v Jedľových Kostoľanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: 1. Lucia Beňová, 22 r. nezamestnaná, Jedľové Kostoľany č. […]

Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie kandidatúry – starosta obce

VyHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce Jedľové Kostoľany 27. novembra 2010 Miestna volebná komisia v Jedľových Kostoľanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: 1. Vladimír Ďatko, Mgr., 53 r. výsluhový dôchodca, Jedľové Kostoľany č. 696, […]

Úradná tabuľa - expirované

Výsledky referendum 2010

Dňa 18.09.2010 sa v čase od 7.00 do 22.00 konalo referendum. Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku – 806 Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky – 194 Počet odovzdaných hlasovacích lístkov – 194 Počet odovzdaných platných hlasovaích lístkov – 190 Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov – 4 Otázka č. 1 – Súhlasíte s […]

Úradná tabuľa - expirované

Cyklotúra OKOLO TRÍBEČSKA II.

Už druhý rok Mikroregión Tríbečsko organizuje cyklotúru pod názvom OKOLO TRÍBEČSKA II. Nakoľko naša obec patrí do tohto mikroregiónu, máme to potešenie pozvať všetkých Vás na toto milé stretnutie priaznivcov cykloturistiky. Odchod účastníkov je 15. septembra 2010 o 8:00 hod. z parkoviska hotela Národný dom v Topoľčiankach. Oficiálny štart spojený s vysvetlivkami k trase a malým posedením […]

Úradná tabuľa - expirované

Výsledky volieb do NRSR 2010, konané dňa 12.06.2010

  Počet voličov zapísaných v zozname voličov                                                860 počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                             555 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                         554 Počet platných odovzdaných hlasov                                                          544    Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, hnutie alebo koalíciu:   EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA                                                            1 Únie – Strana pre Slovensko                                                                     3         Strana rómskej koalície – SRK                                                                    0 Paliho Kapurková, veselá politická strana                                                    2 […]

Obstarávanie - expirované

Verejné obstarávanie

Obstarávateľská organizácia: Obec Jedľové Kostoľany Obecný úrad Jedľové Kostoľany 297,   951 96 Jedľové Kostoľany,  okr. Zlaté Moravce       Jedľové Kostoľany, 30.3.2010   Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania  – Výzva na predloženie ponuky   Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Jozefom Ďuriačom, vyhlásila verejné obstarávanie podľa § 99  a súvisiacich ustanovení zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom […]

Úradná tabuľa - expirované

Voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja 2009

Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov                                                                                                    796 počet voličov, ktorým  boli vydané obálky                                                    255 počet odovzdaných obálok                                                                        255 počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva     240 počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu               253   Kandidáti na predsedu          počty hlasov 1. Milan Belica                                                 242 2. Ágnes Biró                                                  […]

Obstarávanie - expirované

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – Výzva na predloženie ponuky

Obstarávateľská organizácia: Obec Jedľové Kostoľany Obecný úrad Jedľové Kostoľany 297, 951 96 Jedľové Kostoľany, okr. Zlaté Moravce Jedľové Kostoľany, 5.10.2009 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – Výzva na predloženie ponuky Obec Jedľové Kostoľany, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Ďuriačom, vyhlásila verejné obstarávanie podľa § 99 a súvisiacich ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v […]

Obstarávanie - expirované

Výberové konanie

VÝBEROVÉ KONANIE   Obec Jedľové Kostoľany, zriaďovateľ Základnej školy, Jedľové Kostoľany 75, podľa § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na funkciu […]